Gebruiksvoorwaarden – Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum – Makkum

Welkom op de website van
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum

Sinds 16 mei 2011 is het gezondheidscentrum Makkum gevestigd in het Sûnhûs. Het doel van dit "gezonde huis" is zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Speerpunten van het Sûnhûs zijn preventieve en chronische zorg: proberen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Wij zijn er niet alleen voor de "cure" maar ook voor de "care".
Lees meer..

AA vacature 16 uur. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

POH GGZ jeugd vacature 7 à 8 uren per week. Neem contact op met J. Thibaudier via j.thibaudier@ezorg.nl

Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum
Ds. L. Touwenlaan 13a 8754 BP Makkum

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum.
5.3
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.